ShimkaFiberglass

Hardner and catalysts

Benzoyl peroxide

بنزوئیل پروكسیدها در شرایطی كه دمای محیط پایین و رطوبت بالا باشد قابل استفاده اند. این پروكسیدها با كبالت فعال نمی شوند بلكه باید از شتاب دهنده آمینی آروماتیك استفاده كرد.

Request a price inquiry via telegramRequest a price inquiry through WhatsAppdirect contact
کد محصول 0368974821-1-1-1-2-1 Category

دانلود دیتا شیت پرکساید

    کشتی سازیمجسمه سازیلوله سازی